top of page

Euroopan sydän on Strasbourgissa -opintomatka osa 2.


”Perinteet velvoittavat”

”Sisävesiliikenne ja jokialukset merkitsevät meille itsenäisyyttä”, kuvaili Strasbourgissa asuva CCNR:n virkailija Julia Schoppe esitellessään kaunista kotikaupunkiaan. ”Ei liian pieni, ei liian suuri, mutta hyvin kansainvälinen.” Schoppe nosti toteamuksellaan esiin myös yksittäisen ajatuksen henkilökohtaisesta näkökulmasta: sisävesiliikenteen perinteet velvoittavat, ja ne korostavat osaltaan vuosikymmenien, ehkä satojen vuosien aikana syntynyttä osaamista.

Matkalaisia muistutettiin isäntien toimesta myös suomalaisten teknisestä osaamisesta, sekä tiedosta ja taidosta yhdistää vaikeat sääolot ja vesiliikennöinti. ”Ice, wide, shut”, saa uuden merkityksen, kun havaitaan, että vesiliikenteen reittikartat menevät teknisen kehityksen myötä osin uusiksi ja talviajan jääkausi sisävesiliikenteessä lyhenee ratkaisevasti. Taloudelliset vaateet vaikuttavat kaikkialla päätöksiin, alan koulutukseen, varustamojen ja alusten henkilöstötarpeisiin ja niiden myötä tehtyihin ratkaisuihin. Euroopan laajuisesti käynnissä olevien teknisten kehityshankkeiden myötä kynnyskysymyksiin on ainakin keskieurooppalaisesta näkökulmasta tarkasteltuna löytymässä vastaukset.

Suomalaisilla ei ole yhtään syytä jäädä etsintätyön ulkopuolelle.


Alusten turvallisuus- ja miehityssäännöt ovat puhuttaneet Suomessa. Samat asiat ovat esillä myös CCNRssä. Komission pyrkimyksensä on pitää kiinni perinteisestä, aikojen mittaan saavutetusta asemasta keskeisenä ”lainlaatijana”, Monia säädöksiä on tarkoitus tarkistaa myös laajemmissa puitteissa, ja sananvaltaa ja –sijaa on tarjolla entistä useammalle toimijalle.

Henkilöturvallisuus, logistiikkaan, lastaukseen ja lastiin liittyvät turvallisuuskysymykset aiheuttavat päänvaivaa ja huolta, joka saa entistä enemmän merkitystä, kun mukaan otetaan myös kasvava huoli ympäristön turvallisuudesta. Opintomatkalla kuulluissa puheenvuoroissa korostui ympäristönkysymysten ja –turvallisuuden merkitys. Läpi Euroopan on huomioitu kiristyvä kilpailu eri liikennemuotojen välillä. Maantiekuljetusten kasvu tuntuu herättävän huolestusta kaikissa vesiliikennöinnin ja merenkulun toimijoissa, eikä huolta hälvennä tietoisuus alusten vanhenemisesta ja perinteisesti pitkästä käyttöiästä; silti yleinen mielipide ja kattava vaikutelma on, että vesiliikennöinti on tulevaisuuden vaihtoehdoista se kaikkein turvallisin, monelta osin tehokkain ja ympäristönkannalta kestävin. Keskusteluissa todettiin, että tarvittavat muutokset on tehtävä oikeaan aikaan samalla, kun kehitetään sääntelyä ja määräyksiä ympäristönsuojelua varten.

Pienestä, turvallisesta hytistään on suomalaistenkin uskaltauduttava pikaisesti ulos myös siksi, että komission yhteistyö EU:n , ICPR:n, ECMT:n ja vastaavien eri organisaatioiden välillä on tiivistymässä. Ranskalaisten mielestä ”Euroopan sydän” on ja pysyy Strasbourgissa, mutta sen on tarkoitus sykkiä nykyistä paljon laajemmalla alueella. ”Tarkoitus on varmistaa, että eri järjestöjen toimet ovat johdonmukaisiaan ja toisiaan täydentäviä”, opintomatkan isännät totesivat. Tämän tulkittiin matkalaisten joukossa tarkoittavan suomalaisesta näkökulmasta positiivista toimintamallia: tekeville on töitä tarjolla ja yhteistoiminta on hyväksi kaikille.


Kirjoittanut: Hannele Koskinen, Sperone


Opintomatka 2019, osa 2

Comments


bottom of page