FÖRENINGENS VERKSAMHET

Föreningens centrala mål är att främja och utveckla kust- och insjötrafiken och deras verksamhetsförutsättningar samt att utnyttja trafiken på ett ändamålsenligt sätt. Föreningen strävar efter att delta i diskussionen och att påverka samt att också lära sig nytt och dela med sig av sin sakkunskap.

 

Den centrala verksamhetsformen består av expertforum som drar nytta av medlemmarnas kompetens och sakkunskap och förmedlar dem vidare. Föreningen ordnar årligen mera omfattande seminarier och nätverksevenemang samt mindre rundabordssamtal om aktuella frågor för sina medlemmar och intressegrupper. Dessutom ordnar föreningen studieresor i det egna landet och till utlandet. När besöksobjekten väljs beaktas medlemmarnas önskemål och vad som är aktuellt just för tillfället.

EXPERTFORUM

 

Expertforumen fungerar som beredningsgrupp för olika aktuella ämnen och utvecklingsprojekt i anknytning till verksamheten samt i fråga om begäran om utlåtanden.Styrelsen fattar beslut om teman för forumen och bjuder in medlemmarna och eventuella utomstående sakkunniga enligt det tema som behandlas. Expertforumen kan fungera antingen regionalt eller enligt bransch.Resultatet av expertforumet kan vara en utredning, ett ställningstagande, ett meddelande eller ett seminarium som är avsett för en bredare publik.

.

SEMINARIER

 

Föreningen ordnar årligen seminarier och nätverksevenemang för sina medlemmar och andra intressegrupper. Ett traditionellt seminarium är evenemanget som ordnas i Villmanstrand i samband med att trafiksäsongen i Saima kanal upphör.

 

 

> Material från seminarierna

STUDIERESOR

 

Föreningen ordnar en gång per år, vanligen på hösten, en studieresa till ett aktuellt mål i hemlandet eller utomlands utgående från medlemmarnas önskemål. Resorna omfattar vanligen 1-3 dagar med besök på många olika ställen.

  • År 2011 gjorde föreningen en studieresa till Tyskland och Belgien, där vi fick bekanta oss med bl.a. bioenergi- och återvinningsverksamhet samt logistiska lösningar i fråga om insjötransporter och vattenvägar.

  • År 2012 gick studieresan till Sverige, där vi bekantade oss med kraftverkens användning av återvinnings- och bioenergiprodukter och de logistiska lösningarna.

  • År 2013 stod närområdena i tur och deltagarna fick en ypperlig chans att bekanta sig med hamnarna i Tallinn, Kronstadt och S:t Petersburg.

MATERIAL FRÅN SEMINARIERNA OCH STUDIERESORNA

 

På denna sida finns material från seminarier och studieresor som föreningen ordnat. Genom att klicka på presentationsmaterialets namn (fet, understreckad text) öppnas materialet på en ny sida. Materialet finns på finska och engelska och är i pdf-form. För att kunna läsa materialet behövs Adobe Reader -programmet. Adobe Reader -programmet kan laddas ner gratis från t.ex. denna länk. Adobe Reader.