top of page

Kirjallisuutta sisävesiliikenteestä

EMMA = Enhancing freight Mobility and logistics in the BSR by strengthening inland waterway and river sea transport and proMoting new internAtional shipping services

> Saimaan kanavan veneliikenneohjeet 2016

Liikenne- ja viestintäministeriö, Saimaan kanavavaltuutetun toimisto

 

> Investoinnit Suomen satamiin 2011–2020

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 9/2016

Tapio Karvonen (2016). ISBN 978-952-317-218-0, (e-julkaisu)
- Perustuu kyselyaineistoon ja tarkastelussa mukana Saimaan satamat.


> Maritime Transport Strategy for Finland 2014–2022
Ministry of Transport and Communications Publications 24/2014, (e-julkaisu)


> Liikenteen ympäristöstrategia 2013–2020

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 43/2013. (e-julkaisu)


> Saimaan vesistö-alueen luotsauksen kustannusrakenne ja kehittämismahdollisuudet:

Selvitysmiehen raportti 2013.

Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 17/2013. (e-julkaisu)


> Suomen satamien takamaatutkimus.

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 23/2014. ISBN 978-952-255-457-4, (e-julkaisu)

Ilkka Salanne, Erkki Jaakkola, Marko Tikkanen, Sanni Rönkkö, Iida-Maria Seppä, Raisa Valli (2014)

- Selvitys ei sisällä sisävesikuljetuksia, mutta kartoittaa merisatamien kautta kulkevat liikennevirrat Suomen tie- ja rataverkostossa.

> Kaakkois-Suomen satamien ja Venäjän sisävesisatamien välisen liikenteen kehittäminen ja mahdollisuudet

KyAMK, Logistiikan koulutusohjelma, Oskari Aarnio


> Saimaan sisävesiliikenteen kehittämisselvitys

Merenkulkulaitoksen julkaisuja 6/2008, ISBN 978-951-49-2142-1, (e-julkaisu)
- Perustuu materiaaleihin, tilastoihin ja haastetteluihin. Keskustelee kattavasti Saimaan sisävesiliikenteen nykytilanteen ja visioi tulevaisuuden haasteita/mahdollisuuksia.


> Meri- ja sisävesiväylien kehittämisohjelma 2007 – 2016

Merenkulkulaitoksen julkaisuja 8/2006, ISBN 978-951-49-2119-3, (e-julkaisu)


> Kotimaan syöttökuljetusten tulevaisuuden mahdollisuudet rannikko- ja sisävesiliikenteessä: Esiselvitys. Merenkulkulaitoksen julkaisuja 2/2003, ISBN 951-49-0958-5, (e-julkaisu)
- Perustuu eri sidosryhmien edustajien haastatteluaineistoon.


> Satamia ja vesiliikennettä koskevat tutkimukset ja selvitykset 1997-2000

Merenkulkulaitoksen julkaisuja 1/2001, ISBN 951-49-0918-6, (e-julkaisu)

- Sisältää yhteenvedot keskeisistä julkaista.

Saimaan vesiliikenteen kehitystoimisto –hankkeen loppuraportti.

Strategiatyö, jonka tavoitteena oli pohtia Saimaan liikenteen kehittämistä muuttuvissa olosuhteissa. EU:n liikennekehitys mukana tarkastelussa jollakin tasolla. Toteutettu 2010-2011

Stack of Books

Copyright: S. Werner

SVY:n kirjastosta löytyy seuraavat raportit ja yhteenvedot.

Voit tulla toimistolle lukemaan, kunhan sovit ajankohdasta toiminnanjohtajan kanssa etukäteen.

 • 2015 Jyväskylän Veneseura ry, Vuosikirja 2015

 • 2013 Väylä auki tulevaisuuteen, Merenkulun tulevaisuus Suomessa 2015 ja eteenpäin, Varustamosäätiö, PBI research Institute

 • 2011 Waterways Forward, Good Practices Revealed, Demo Toolbox

 • 2010-2011 The Power of Inland Navigation, The Future of Freight Transport and Inland Shipping in Europe

 • 2008 Metsäteollisuuden ja metsäsektorin toimintaedellytystyöryhmä, Loppuraportti, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 19/2008

 • 2008 Metsäpolttoaineiden vesitiekuljetus proomukalustolle, Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto, Tutkimusraportti EN B-177, Lappeenranta

 • 2005 Vesitieverkon kehittäminen – kansanedustajan tietopaketti, Järvi-Suomen hallituspuolueiden edustajien ajankohtainen keskustelutilaisuus vesiteiden tulevaisuuden näkymistä eduskunnassa

 • 2005 Metsähankkeelle soveltuva alustekniikka, Aker Arctic Oy

 • 2004 Osaava ja avautuva Suomi maailmantalouden murroksessa, Suomi maailmantaloudessa –selvityksen väliraportti, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2004

 • 2004 Metsähankkeen käyttömahdollisuudet vuonna 2030, Tutkimusselostus, VTT

 • 2004 Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004-2013, Työryhmän mietintö, Liikennepolitiikkaa valmisteleva ministerityöryhmä

 • 2004 Liikenneväyläpolitiikan linjauksia vuosille 2004-2013, Taustaselvitys, Liikenneväyläpolitiikkaa valmisteleva ministerityöryhmä

 • 2003 Päijänne Saimaa kanavasta tarkennettu vaikutusselvitys, Kanavahanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava, Pohjois-Savon liitto

 • 2003 Metsähankkeen vesikuljetus –projekti, Biomassan energiapotentiaalin arviointi, Selvitys, Jaakko Pöyry Group

 • 2003 Liikenneväylähankkeiden arvioinnin yleisohje, Liikenne- ja viestintäministeriö

 • 2002-2003 Saimaan käyntisatamat ja kanavat

 • 2002 Metsähankeen kuljetuslogistiikan kehittäminen Päijänteen ja Saimaan alueella, Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu

 • 2002 Merenkulkulaitoksen kehittämistarpeet ja –vaihtoehdot, Selvitys toiminnoittain keskustelun ja linjausten perustaksi, Merenkulkulaitos Helsinki

 • 2002 Järvi-Suomen väylät, Järvi-Suomen kanavat neuvottelukunta

 • 2002 Heinolan – Kuusankosken väylä, Vaikutusselvitys

 • 2002 Heinolan – Kuusankosken vesiväylän perusparannushankkeen yhteenveto, Kouvolan seudun kuntayhtymä

 • 2002 Heinola-Kuusankoski, Vesiväylän perusparannushanke, Vaikutusselvitys, Kouvolan seudun kuntayhtymä

 • 2002 Heinola-Kuusankoski, Vesiväylän perusparannushanke, Kouvolan seudun kuntayhtymä

 • 2001 Valkoinen kirja, Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010; valintojen aika, Euroopan Yhteisöjen Komissio, Bryssel

 • 2001 Speeches Given and Slides Shown in the Inlatrans Concluding Seminar, Savonlinna

 • 2001 Saimaan kanavan liikenne vuonna 2000, Merenkulkulaitos, Lappeenranta

 • 2001 Matkailuliikenteen kehittäminen, Toimenpidesuositukset, Liikenne ja viestintäministeriö, 27/2001

 • 2001 Liikenteen ja viestinnän EU-tietoa, EU-vaihde, Liikenne- ja viestintäministeriö 3/2001

 • 2001 Inlatrans – Integrating Inland Waterway Transport Systems in the Baltic Sea Region, Final Report, Part 1, Texts

 • 2000 Ympärivuotisten sisävesikuljetusten kehittäminen, VTT Yhdyskuntatekniikka, Tutkimusraportti 532, Espoo

 • 2000 Ympärivuotisen liikenteen mahdollisuudet Saimaan kanavassa ja suunnittelussa Kymijoen-Mäntyharjun kanavaparissa, Yhteenvetoraportti, VTT Valmistustekniikka, Espoo

 • 2000 Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, Maankäyttö- ja rakennuslaki, Helsinki

 • 2000 Saimaan kanavan laajentaminen. Alustava yleissuunnitelma, Merenkulkulaitos, Helsinki

 • 2000 Mäntyharjun kanava, Alustava yleissuunnitelma, Merenkulkulaitos

 • 2000 Lämpöenergian käyttömahdollisuudet jäätilanteen hallinta Saimaan kanavalla, Eranti Engineering, Espoo

 • 2000 Kymijoen kanava, Alustava yleissuunnitelma, Merenkulkulaitos

 • 2000 Kohti älykästä ja kestävää liikennettä 2025, Liikenne- ja viestintäministeriö, Helsinki

 • 2000 Järvi-Suomen kanavahankkeet ja aluerakenne, Merenkulkulaitos

 • 2000 Itä-Suomen kanavahankkeet, Yhteiskuntataloudellinen kannattavuus, Merenkulkulaitos, Helsinki

 • 2000 Itä-Suomen kanavahankkeet, Liikenneministeriö B14/2000

 • 1999 Saimaan kuljetusten arvoketjuanalyysi, EDI Management Finland

 • 1998 Väyläohjelma 1998-2007, Merenkulkulaitos, Helsinki

 • 1998 Suomen liikennejärjestelmä 2020, Liikenneministeriö

 • 1998 Savon kanava, Yleissuunnitelma, Sito,

 • 1998 Saimaan kanavan avaus MS Protectorilla talvella 1998, Kanavan avausajankohdan jääolojen kuvaus, Tutkimusselostus, VTT Valmistustekniikka, Espoo

 • 1998 Kimolan – Kuusamonlammen väylä, Vaikutusselvitys, Merenkulkulaitos

 • 1998 Järvi-Suomen kanavat - Thousand Lakes Canals, Järvi-Suomen kanavat neuvottelukunta

 • 1997 The Impact if Structural Policeis on Economic and Social Cohesion in the Union 1989-99, European Commission, Luxemburg

 • 1997 Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä 1996, Merenkulkulaitoksen tilastoja 7/1997

 • 1996-1997 Kotka-Hamina Ports Handbook 96-97

 • 1996 Läänin teollisuuden kuljetukset ja logistiikka, Teollisuusprojekti, Kuopion lääninhallitus

 • 1995 Savon kanavan ympäristövaikutukset, Suunnittelukeskus

 • 1995 Kymijoen kanava, Kuusankosken kiertoväylä, Alustava ylissuunnitelma, Suomalainen Insinööritoimisto Oy

 • 1994 Savon kanava, Yleissuunnitelma tarkistamista koskeva esiselvitys, Pohjois-Savon Liitto, Järvi-Suomen Merenkulkupiiri, Sisä-Savon kuntayhtymä, Kuopion vesi- ja ympäristöpiiri

 • 1993 Väyläohjelma 1993-2002, tiivistelmä, Merenkulkuhallitus, Helsinki

 • 1993 Väyläohjelma 1993-2002, Merenkulkuhallitus, Helsinki

 • 1993 Kymijoen kanava, Alustava yleissuunnitelma, Merenkulkuhallitus, Helsinki

 • 1991 Veneilyn taloudelliset vaikutukset, Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos, Helsinki, ISBN 951-8900-49-3

 • 1991 Keiteleen kanava, vesiliikenteen uusi ulottuvuus, Keski-Suomen lääninhallitus, Jyväskylä

 • 1984 Rannikko- ja sisävesiliikenteen kuljetuskaluston kehittäminen, Suomen Vesitieyhdistys, Vesikuljetuskalustovaliokunta, Helsinki

 • 1979 Unohdettu rikkaus, Järvi-Suomen kanavatoimikunta

 • Vuoksen ja Kymijoen vesistöalueiden lastauspaikat metsähankkeen vesitiekuljetuksille, Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Savonlinna

 • Suomen liikennepolitiikasta ja eri liikennemuotojen ongelmista

 • Päijänteen ja Saimaan meriyhteys – Kymijoki-kanava

 • Metsähankkeen logistinen ketju ja taloudelliset kokonaisvaikutukset, Suomen Vesitieyhdistys ry – Metsähankeprojekti

 • Metsähankkeen kuljetusmäärät / Kymijoen vesistöalueen pudotuspaikat, Järvi-Suomen Uittoyhdistys, Savonlinna

 • Metsähankkeen kuljetuslogistiikan kehittäminen sisävesillä osana EU:n pohjoista ulottuvuutta, EU/Interreg

 • Kymijoki – Mäntyharju kanavapari, Kouvolan seudun kuntayhtymä

 • Kymijoen kanava, Kanavaverkko, Työllisyys

 • Kestävän kehityksen mukainen kuljetusjärjestelmä vesitiet

 • Keiteleen kanavan siltojen nosto ja alueterminaalien perustaminen hallituksen ilmasto-, energia-, liikenne- ja työllisyyspolitiikan tavoitteiden toetuttavana toimena

 • Keiteleen kanava, Keiteleen kanavaseudun elinkeinojen kehittämisprojekti, Loppuraportti

 • Kanavaverkon jatkorakentaminen, Päätöksenteon tueksi tarvittavat jatkoselvitykset

 • Intrasea – Inland Transport on Sea Routes – Final Report

 • Examples of Planning for Sustainable Development fo Inland Waterways in Germany, INTRASEA Project

 • European Waterways, Map and Concise Directory, Euromapping

 

bottom of page